Πρώην ιατρός αμβλώσεων ομολογεί: «Έχω σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους από τον Ted Bundy» (κατα συρροή δολοφόνος)

 

Ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες μαρτυρίες ποὺ ἀφοροῦν τὶς ἐκτρώσεις προέρχονται ἀπὸ πρώην ἰατροὺς ἀμβλώσεων. Αὐτοὶ εἶναι γιατροὶ ποὺ ἔχουν διαπράξει μερικὲς χιλιάδες ἐκτρώσεις. Ξέρουν περισσότερα γιὰ τὴν ἄμβλωση ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλο. Ὅπως καὶ οἱ πρώην ἐργαζόμενοι εἴτε στὶς ἀποβολές, εἴτε συμμετέχοντες στὴν βιομηχανία τῶν ἀμβλώσεων οἱ ὁποῖοι ἔχουν δεῖ ὅλα ὅσα συμβαίνουν. Μία πρώην ἰατρὸς ἀμβλώσεων, ἡ Kathi A. Aultman, ἔχει ἀφιερώσει τὴ ζωή της στὴν προστασία τῶν ἀγέννητων.

Ἔχει καταθέσει τὴν ὑποστήριξή της ὅσον ἀφορᾶ τὴ νομοθεσία ὑπὲρ τῆς ζωῆς τῶν ἀγέννητων σὲ νομοθετικὰ ἐπίπεδα πρὶν ἀπὸ τὸ Κογκρέσο. Στὶς 12 Ἰανουαρίου τοῦ 2017, εἰσήχθη νομοσχέδιο ποὺ ἀπαγορεύει τὴν ἄμβλωση ἐφόσον ἐντοπιστεῖ ὁ καρδιακὸς παλμὸς τοῦ ἐμβρύου. Ὁ καρδιακὸς παλμὸς τοῦ ἐμβρύου ξεκινᾶ νωρίς, ἴσως ἤδη 16 ἡμέρες μετὰ τὴ σύλληψη. Ὡστόσο, δὲν μπορεῖ νὰ ἀνιχνευθεῖ ἀξιόπιστα μέχρι περίπου ἔξι ἑβδομάδες. Ἑπομένως, ὁ νόμος περὶ προστασίας τῶν ἀγέννητων θὰ ἀπαγορεύει τὶς ἀμβλώσεις μετὰ ἀπὸ ἔξι ἑβδομάδες ἐγκυμοσύνης, καθιστώντας τὶς περισσότερες ἀμβλώσεις παράνομες.

Η Aultman ἦταν μία ἀφοσιωμένη φεμινίστρια ὅταν εἰσῆλθε στὴν ἰατρικὴ σχολή. Ὑποστήριξε ἔντονα τὴν νόμιμη ἄμβλωση.
Δηλώνει ἡ ἴδια: «Ὅταν μπῆκα στὴν ἰατρικὴ σχολή, πίστευα ὅτι ἡ «παροχὴ» τῆς ἄμβλωσης κατόπιν αἰτήματος ἦταν θέμα τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικών. Πίστευα ὅτι μία γυναίκα πρέπει νὰ ἔχει τὸν ἔλεγχο τοῦ σώματός της καὶ νὰ μὴν ἀναγκάζεται νὰ φέρει στὸν κόσμο ἕνα παιδὶ ποὺ δὲν θέλει. Ἡ ὑποστήριξή μου στὰ ζητήματα τῶν γυναικὼν ἐνισχύθηκε, καθὼς ἐκτέθηκα στὴν ἤδη ὑπάρχουσα προκατάληψη ποὺ ὑπῆρχε στὴν ἰατρικὴ σχολὴ τότε, πρὸς τὶς ἄπορες γυναῖκες τί ὁποῖες βοηθούσαμε. Ἐπίσης, πίστευα ὅτι ἦταν λάθος νὰ φέρουμε τὰ ἀνεπιθύμητα παιδιὰ σὲ ἕναν ἤδη κορεσμένο πληθυσμιακὰ κόσμο, ὅπου θὰ μποροῦσαν νὰ παραμεληθοῦν ἢ νὰ κακοποιηθοῦν»

Ἔγινε ἰατρὸς ἀμβλώσεων σὲ μία μία μὴ κερδοσκοπικὴ ὀργάνωση ποὺ παρέχει φροντίδα ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας (Planned Parenthood).
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλοσοφία τῆς ὑπὲρ τῆς ἄμβλωσης, ἡ Aultman δίνει δύο ἄλλους λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἔγινε ἰατρὸς ἀμβλώσεων: «Κέρδιζα πολὺ περισσότερα χρήματα ἐκτελώντας ἀμβλώσεις ἀπὸ τὸ νὰ δουλεύω σὲ ἕνα δωμάτιο ἐνταντικής. Ἀπολάμβανα τὶς τεχνικὲς προκλήσεις τῆς διαδικασίας καὶ ἤμουν ὑπερήφανη γιὰ τὸ ὅτι εἶμαι πραγματικὰ καλὴ σὲ αὐτὸ ποὺ ἔκανα.»

Δὲν εἶχε καμμία ἐνόχληση στὸ νὰ βλέπει τὰ ὑπολείμματα τῶν μωρῶν ποὺ μόλις εἶχαν θανατωθεῖ μὲ τὴ διαδικασία τῆς ἄμβλωσης. Στὴν πραγματικότητα, τὸ ἔβρισκε συναρπαστικό. Ἡ ἴδια περιγράφει: «Μετὰ ἀπὸ κάθε διαδικασία, ἔπρεπε νὰ ἐξετάσω προσεκτικὰ τὸν ἱστὸ γιὰ νὰ λάβω ὑπόψη ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος ὥστε νὰ βεβαιωθῶ ὅτι δὲν ἀπέμεινε τίποτα γιὰ νὰ προκαλέσει λοίμωξη ἢ αἱμορραγία. Ἤμουν γοητευμένη ἀπὸ τὰ μικροσκοπικὰ ἀλλὰ τέλεια σχηματισμένα ἔντερα, νεφρὰ καὶ ἄλλα ὄργανα καὶ μοῦ ἄρεσε νὰ κοιτάζω τὴν καταπληκτικὴ κυτταρική τους λεπτομέρεια κάτω ἀπὸ τὸ μικροσκόπιο. Συνειδητοποιῶ ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ φανταστοῦμε ὅτι κάποιος εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ κάνει καὶ νὰ εἶναι τόσο ἀποστασιοποιημένος, ἀλλὰ ἐξαιτίας τῆς ἐξοικείωσης , ἕνα ἀνθρώπινο ἔμβρυο δὲν μοῦ φαινόταν νὰ διαφέρει ἀπὸ τὰ μικρὰ κοτόπουλα πάνω στὰ ὁποῖα ἐκτελούσαμε τὴν πρακτικὴ ἄσκηση στὸ κολέγιο. Θὰ μποροῦσα νὰ τὰ δῶ μὲ αὐστηρὰ ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον, χωρὶς κανένα ἀπὸ τὰ συναισθήματα μὲ τὰ ὁποῖα κανονικὰ θὰ ἔβλεπα ἕνα μωρό. Δὲν ἤμουν ἄκαρδη, ἁπλῶς εἶχα ἐξοικειωθεῖ στὸ νὰ ἐκτελῶ αὐτὰ τὰ πράγματα.»

Ἀπὸ τὶς 13-24 ἑβδομάδες, οἱ πιὸ κοινὲς διαδικασίες ἀμβλώσεων εἶναι γνωστὲς ὡς D & E (Ἡ διαστολὴ τοῦ τραχήλου καὶ ἡ χειρουργικὴ ἐκκένωση τοῦ περιεχομένου τῆς μήτρας. Πρόκειται γιὰ μία μέθοδο ἀποβολῆς καθὼς καὶ γιὰ μία θεραπευτικὴ διαδικασία ποὺ χρησιμοποιεῖται μετὰ ἀπὸ ἀποβολὴ γιὰ τὴν πρόληψη τῆς λοίμωξης, ἐξασφαλίζοντας ὅτι ἡ μήτρα ἔχει πλήρως ἐκκενωθεῖ.)
Ἕνας ἄλλος πρώην ἰατρὸς ἀμβλώσεων, ὁ Δρ Anthony Levatino, ἐξηγεῖ αὐτὴ τὴ διαδικασία στὸ παρακάτω βίντεο:

Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ δυσκολία τῆς Aultman νὰ ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔκανε, ποὺ ἔπραξε ἀμβλώσεις ἐνῶ ἦταν ἔγκυος. Στὸ μυαλό της, ἡ διάπραξη ἀμβλώσεων κατὰ τὴν ἀνατροφὴ τοῦ δικοῦ της ἀγέννητου παιδιοῦ δὲν ἦταν κάτι ἀντιφατικό. Πίστευε ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκείνη ἤθελε τὸ μωρό της, ἀπὸ τότε ἄξιζε νὰ ζήσει. Τὰ ἀνεπιθύμητα μωρά, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, δὲν εἶχαν κανένα δικαίωμα. Η Aultman ἔκανε μία ἔντονη διάκριση ἀνάμεσα σὲ ἐπιθυμητὰ καὶ ἀνεπιθύμητα μωρά. Στὴν πραγματικότητα, ὅταν γυναῖκες οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀποβάλει προσέρχονταν σὲ αὐτήν, θρηνοῦσε μαζί τους γιὰ τὰ χαμένα παιδιὰ , διότι οἱ γυναῖκες αὐτὲς ἤθελαν αὐτὰ τὰ παιδιά. Κατὰ συνέπεια, ἦταν τραγικὸ τὸ ὅτι δὲν ἐπιβίωσαν.

Μετὰ τὴ γέννηση τοῦ μωροῦ τῆς Aultman, τρία πράγματα συνέβησαν καὶ τὴν ἔκαναν νὰ ἀναρωτηθεῖ τί πραγματικὰ ἔκανε. Αὐτὰ τὰ τρία πράγματα τὴν ὁδήγησαν τελικὰ ἔξω ἀπὸ τὴν κλινική. Η Aultman περιγράφει αὐτὰ τὰ γεγονότα μὲ τὰ δικά της λόγια:
«Ἀντιμετώπισα τρεῖς περιπτώσεις ποὺ ράγισαν τὴν καρδιά μου καὶ ἄλλαξαν τὴ γνώμη μου γιὰ τὴν ἄμβλωση. Στὴν πρώτη περίπτωση ἀνακάλυψα ὅτι προσωπικὰ ἔκανα τρεῖς ἀμβλώσεις σὲ μία κοπέλα. Ὅταν διαμαρτυρήθηκα γιὰ τὴν τέταρτη ἔκτρωση ποὺ ζήτησε, μοῦ εἶπαν ἀπὸ τὸ προσωπικό τῆς κλινικῆς ὅτι τὸ δικαίωμά της ἦταν νὰ ἐπιλέξει ἡ ἴδια νὰ χρησιμοποιήσει τὴν ἄμβλωση ὡς μέθοδο ἐλέγχου τῶν γεννήσεών της, καὶ ὅτι δὲν εἶχα δικαίωμα νὰ τὴν κρίνω ἢ νὰ ἀρνηθῶ τὴ διαδικασία. Τοὺς εἶπα ὅτι θὰ ἦταν ὡραῖο νὰ τῆς ἐξηγήσουν τὴν κατάσταση, ἀλλὰ ὅτι ἐγὼ ἤμουν ἐκείνη ποὺ ἔπρεπε νὰ σκοτώσω. Βέβαια ἐκτέλεσε τὴν ἄμβλωσή της παρὰ τὴν προτροπή μου, καὶ μοῦ εἶπε ὅτι δὲν εἶχε καμία ἐπιθυμία νὰ ἀποκτήσει αὐτὸ τὸ παιδί.

Ἡ ἑπόμενη κατάσταση ἀφοροῦσε μία γυναίκα ποὺ ὅταν τὴ ρώτησε ὁ φίλος της ἂν ἤθελε νὰ δεῖ τὸν ἐναπομείναντα ἱστὸ ἀπάντησε: "Ὄχι! Ἁπλῶς θέλω νὰ τὸ σκοτώσω! "Μὲ συγκλόνισε ἡ ἐχθρότητα καὶ ἡ ἔλλειψη συμπόνιας πρὸς τὸ ἔμβρυο.

Στὴν τρίτη περίπτωση, ἡ Aultman ἀντιμετώπισε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ πίεζε τὴ σύζυγό του νὰ κάνει μία ἔκτρωση. Ἡ γυναίκα τελικὰ συμφώνησε μὲ τὴν ἄμβλωση , ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ τὴ διαδικασία ἦταν ἀπεγνωσμένη.
Ὁ σύζυγός της ὑποστήριζε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ ἀντέξει οἰκονομικὰ ἄλλο παιδί, ἀλλὰ ἐκείνη ἔκλαιγε ἀδιαλείπτως. Νομίζω ὅτι ἡ σκληρότητα καὶ ἡ ἐχθρότητα τῶν δύο πρώτων σὲ σύγκριση μὲ τὴ θλίψη καὶ τὴν ἀπελπισία τῆς τρίτης γυναίκας, μὲ ἔκανε νὰ καταλάβω ὅτι μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ τὸ παιδὶ δὲν ἦταν ἐπιθυμητό, δὲν μοῦ ἀρκοῦσε σὰν δικαιολογία γιὰ νὰ ἐκτελέσω τὴ διαδικασία.

Μὲ τὸ διαχωρισμὸ μεταξύ της ἐπιθυμητῆς καὶ τῆς ἀνεπιθύμητης ἐγκυμοσύνης νὰ εἶναι ἀσαφής, ἡ Aultman ἄρχισε νὰ ἀμφισβητεῖ τὴν καριέρα της ὡς ἰατρὸς ἀμβλώσεων. Ἄρχισε νὰ ἔχει σοβαρὲς ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ἂν πράττει σωστά, καὶ ἔτσι σταμάτησε νὰ κάνει ἀμβλώσεις.

Κοιτώντας πίσω τὸ χρόνο στὴ «βιομηχανία ἀμβλώσεων»,ἡ Aultman διαπιστώνει:
«Ἀνακάλυψα ἀργότερα ὅτι λίγοι γιατροὶ εἶναι σὲ θέση νὰ κάνουν ἀμβλώσεις γιὰ πολὺ καιρό.
Οἱ γιατροὶ διδάσκονται νὰ θεραπεύουν, ὄχι νὰ βλάπτουν. Εἰδικά, οἱ μαιευτῆρες/γυναικολόγοι ἀντιμετωπίζουν μία σύγκρουση συνείδησης, ἐπειδὴ συνήθως ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν εὐημερία καὶ τῶν δύο ἀσθενῶν τους, δηλαδὴ καὶ τῆς μητέρας καὶ τοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ σὲ μία ἔκτρωση σκοτώνουν ἕναν ἐκ τῶν δύο.»

Κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, ἡ Aultman εἶχε μία θρησκευτικὴ μεταστροφή. «Ξαναγεννήθηκε Χριστιανή». Ἔμεινε βαθιὰ συγκλονισμένη ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν παιδιῶν ποὺ εἶχε σκοτώσει, ἀλλὰ ἡ χριστιανική της πίστη τῆς ἐπέφερε κάποια θεραπεία. Ἀκόμα ἔχει βαθιὰ θλίψη γιὰ τὰ μωρὰ ποὺ σκότωσε. Η Aultman σύγκρινε τὸν ἑαυτό της μὲ ἕναν κατὰ συρροὴ δολοφόνο. "Μᾶλλον δολοφόνησα περισσότερους ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν Ted Bundy ἢ ὁποιονδήποτε ἀπὸ τοὺς πιὸ στυγνοὺς δολοφόνους, ἂν σκεφτεῖς ὅλες τὶς ἀμβλώσεις ποὺ ἔκανα", λέει.

Ἀναφέρει ἐπίσης ἕνα ἄλλο θέμα ποὺ τὴν ἐνοχλεῖ:

Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ θαυμάσια πράγματα γιὰ ἕναν μαιευτήρα/γυναικολόγο εἶναι νὰ συναντήσει ἕνα παιδὶ ποὺ ἔχει ξεγεννήσει ἢ τὸ παιδὶ τοῦ παιδιοῦ ποὺ ξεγέννησε. Αὐτὴ εἶναι μία τεράστια χαρά. Ἀλλὰ εἶναι γλυκόπικρη ἐπειδὴ σκέφτομαι ὅλους τους ἀνθρώπους ποὺ δὲν θὰ συναντήσω ποτὲ ἀφοῦ δὲν τοὺς ἄφησα ποτὲ νὰ γεννηθοῦν.

Η Aultman εἶναι τώρα συνταξιοῦχος καὶ ἔχει ἀφιερώσει τὸ ὑπόλοιπό τῆς ζωῆς της στὴν καταπολέμηση τῆς ἔκτρωσης. Τώρα βλέπει τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἄμβλωση. Εἶναι ἡ δολοφονία ἑνὸς παιδιοῦ σὲ πολὺ ἀρχικὸ στάδιο ἀνάπτυξης. Μὲ τὴ μαρτυρία της, ἐλπίζει νὰ ἀλλάξει τὶς καρδιὲς καὶ τὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν νομοθετῶν. Ἡ ἱστορία τῆς δείχνει ὅτι ἀκόμη καὶ ἕνας ἰατρὸς ἀμβλώσεων μπορεῖ νὰ ἔχει μία μεταστροφὴ καὶ νὰ συνειδητοποιήσει τὸ λάθος του. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι ἡ ἱστορία της θὰ ἀναγκάσει ἄλλους ἀσκούμενους ἰατροὺς καθὼς καὶ ὑποστηρικτὲς ἀμβλώσεων νὰ ἐπανατοποθετηθοῦν συνειδησιακὰ καὶ νὰ ἐπανεξετάσουν τὸ τί ἀκριβῶς ὑποστηρίζουν.

 

Πηγή: Ρωμαίικο ΟδοιπορικόΕυχαριστούμε το Ρωμαίικο Οδοιπορικό για την μετάφραση αυτού του πολύ σημαντικού κειμένου.

 

Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το άρθρο μοιραστείτε το με τους γνωστούς σας!

Αφήστε με να ζήσω!

Ακαδημίας 78Δ (Ισόγειο), 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλεφωνικώς: (+30) 2103802615

e-mail: info@afistemenaziso.gr

 Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας

Αφίσες - Φυλλάδια

afises fylladia

Ενημερωτικό Δελτίο

enimerotiko