Ὁ Σωτὴρ: Προβλήματα στὴ σύγχρονη οἰκογένεια - Ἡ ἀγωγή ἀρχίζει πρίν ἀπό τή γέννηση

 

Τά παιδιά διαμορφώνουν τόν κόσμο τους, τόν χαρακτήρα τους καί τή ζωή τους ἀπό πολύ νωρίς, καί ἑπομένως οἱ γονεῖς πρέπει νά ἔχουν τή φροντίδα γιά ὑπεύθυνη καί συστηματική ἀγωγή ἀπό τήν πρώτη ἀρχή τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν τους.

Οἱ σύγχρονες ὅμως μελέτες γιά τήν ἐμβρυϊκή ζωή φανερώνουν ὅτι τά παιδιά εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦν θετικούς ἤ ἀρνητικούς ἐπηρεασμούς πρίν ἀκόμη ἀπό τή γέννησή τους, κατά τή διάρκεια τῆς κυοφορίας τους στά μητρικά σπλάχνα.

Οἱ σχετικές ἔρευνες γιά τόν μυστικό κόσμο τῆς προγεννητικῆς ζωῆς ὑποστηρίζουν πώς ὑπάρχουν ἀποδείξεις ὅτι τό ἔμβρυο ἀλληλεπιδρᾶ μέ τό ἠχητικό περιβάλλον του καί, πιό συγκεκριμένα, μέ τή φωνή τῆς μητέρας του. Τό αὐτί εἶναι τό αἰσθητήριο ὄργανο πού σχηματίζεται πρῶτο, ἀπό τούς ἀρχικούς ἀκόμη μῆνες τῆς κυοφορίας. Πειράματα σχετικά ἐξηγοῦν μέ τεκμηριωμένες μαρτυρίες τούς μηχανισμούς μέ τούς ὁποίους ἡ φωνή τῆς μητέρας ἐπηρεάζει τήν ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ πού κυοφορεῖ καί καθορίζει τή μελλοντική του εὐεξία.

Διαπιστώνουν ἐπιπλέον οἱ εἰδικοί ὅτι τά νεογέννητα παιδιά ἀναγνωρίζουν τή φωνή τοῦ πατέρα τους, ἐπειδή τήν ἄκουγαν ὅταν ἀκόμη βρίσκονταν στά σπλάχνα τῆς μητέρας.

Ἑπομένως, καθώς τό ἔμβρυο ζεῖ καί ἀναπτύσσεται μέσα στό στενό, ἀπομονωμένο καί σκοτεινό περιβάλλον του, μέσα στό δικό του μυστικό κόσμο, συλλαμβάνει μηνύματα τοῦ ἔξω κόσμου, στόν ὁποῖο θά κληθεῖ σέ λίγο νά ζήσει.

Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά προσθέσουμε ὅτι ἡ καλή φυσική κατάσταση τῆς μητέρας καί ἡ ὑγιεινή διατροφή της συντελοῦν καί αὐτά πολύ στή σωστή φυσική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ πού κυοφορεῖται στά σπλάχνα της.

Ἀλλά τό ἔμβρυο δέν ἀναπτύσσεται μόνο σωματικά. Ἔχει καί ψυχικό βίο. Καί δέν μπορεῖ νά γίνει ἀλλιῶς, ἀφοῦ ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς συλλήψεώς του εἶναι προικισμένο μέ ἀθάνατη ψυχή. Βέβαια ἡ ψυχική του ζωή ἀναπτύσσεται ὅσο μεγαλώνει, ὅπως θά συμβαίνει καί ὅταν γεννηθεῖ καί ἀντικρίσει τόν κόσμο.

Ἀφοῦ λοιπόν τά ἔμβρυα ἔχουν ἤδη ψυχική ζωή, οἱ γονεῖς μποροῦν νά τά ἐπηρεάζουν ἐνόσῳ αὐτά ζοῦν στήν προγεννητική τους κατάσταση. Εἶναι ἐντυπωσιακό! Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν ἀρχίζει πρίν ἀπό τή γέννησή τους, κατά τή διάρκεια τῆς ἐνδομήτριας ζωῆς. Χρειάζεται, ἑπομένως, ἀπό πολύ νωρίς μεγάλη προσοχή.

Μιά ἔνταση μεταξύ τῶν γονέων, μιά στενοχώρια, μιά ἀγωνία μεγάλη, ἕνας ἔντονος φόβος, ὅλα γίνονται ἀντιληπτά ἀπό τό κυοφορούμενο ἔμβρυο καί τό ἐπηρεάζουν ἀνάλογα. Καί πῶς ὄχι; Καί τό στομάχι μας αἰσθανόμαστε νά σφίγγεται μέσα μας, ὅταν ἔχουμε στενοχώρια μεγάλη, καί ἡ ἀρτηριακή πίεση ἀνεβαίνει, ὅταν κυριαρχήσει ἔνταση στήν ψυχή μας, καί οἱ παλμοί τῆς καρδιᾶς αὐξάνονται σέ μιά ἰδιαίτερη ἀγωνία. Δέν θά ἐπηρεασθεῖ λοιπόν τό ἔμβρυο, πού τρέφεται ἀπό τό αἷμα τῆς μητέρας καί κάθε μεταβολή σ’ αὐτό (πίεση, ζάχαρο κ.λπ.) μεταβάλλει καί τό δικό του αἷμα; Ἐπηρεάζονται τά ἐπιμέρους ὄργανα, καί δέν θά ἐπηρεασθεῖ ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει ἀθάνατη ψυχή καί ζεῖ μέσα στά μητρικά σπλάχνα;

Ὅταν ἡ μητέρα ζεῖ ἔνταση ψυχική, μπορεῖ τό ἔμβρυο μέσα της νά ἀντιδρᾶ ἔντονα, νά κάνει κινήσεις σπασμωδικές, νά κλωτσάει. Μιά ὀξεία ἀντιπαράθεση μέ τόν σύζυγο ἔχει πολλές φορές τέτοιες δυσάρεστες συνέπειες. Ἡ ἀκρόαση ἐπίσης ἀπό τή μητέρα μουσικῆς μέ βίαιους ρυθμούς καί ἔντονους θορύβους ἤ ἡ παρακολούθηση ταινιῶν μέ περιεχόμενο πού ταράζει καί ἀναστατώνει τήν ψυχή της, ὅλα αὐτά ἐπηρεάζουν ἀρνητικά τήν ψυχική κατάσταση τοῦ ἐμβρύου πού κυοφορεῖ στά σπλάχνα της.

Ἀντίθετα, ἡ χαρά τῆς ψυχῆς τῆς μητέρας καί ἡ βαθιά της εἰρήνη, ἡ συγκίνησή της καί τό τραγούδι της, ἡ ἤρεμη μουσική πού ἀκούει, ἀσφαλῶς γίνονται ἀντιληπτά καί ἐπηρεάζουν ἀνάλογα. Προπάντων ἐπηρεάζει θετικά ἡ ἀγάπη της γιά τό παιδί, πού μέ λαχτάρα περιμένει νά ἀντικρίσει τό φῶς τῆς ζωῆς καί μέ χαρά θέλει νά τό κρατήσει στά χέρια της. Τό κυοφορούμενο ἔμβρυο καταλαβαίνει ἄν εἶναι ἐπιθυμητό, ἄν ἡ μάνα τό περιμένει μέ χαρά ἤ ἄν τό θεωρεῖ βάρος καί δέν θά ἤθελε νά προκύψει αὐτή ἡ ἐγκυμοσύνη.

Ἔλεγε μιά πολύτεκνη μητέρα, πού χαιρόταν τήν κάθε ἐγκυμοσύνη της: «Ἤξερα ὅτι εἶναι κάτι δύσκολο, ἕνα βάρος, ἀλλά ἐπιπλέον ὅτι ἦταν κάτι πολύ μεγάλο καί ὡραῖο αὐτό πού περίμενα, γι’ αὐτό καί πάντα μέ χαρά δεχόμουν τά παιδιά πού ἔστελνε ὁ Θεός. Γιʾ αὐτό τόν λόγο πιστεύω ὅτι τά παιδιά μου ὅλα εἶναι χαρούμενα καί ἀγαποῦν τή ζωή».

Ἡ ἤρεμη ἑπομένως, ἡ ἰσορροπημένη καί χαρούμενη ψυχική ζωή τῆς μητέρας βοηθεῖ πολύ στή συναισθηματική καί ψυχική ὑγεία καί ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου πού κυοφορεῖ στά σπλάχνα της.

Θά προσθέσουμε ὅμως καί κάτι ἀκόμη: Ἡ πνευματική ζωή τῆς μητέρας μπορεῖ νά ἐπηρεάσει ἄμεσα καί τήν πνευματική κατάσταση τοῦ ἐμβρύου.

Μάλιστα! Πρόκειται νά γεννηθεῖ ἕνας ἄνθρωπος, ἕνα ὄν μέ ἀθάνατη ψυχή καί αἰώνια προοπτική. Κατά τήν ἐμβρυϊκή του ζωή δέν ἀναπτύσσεται μόνο σωματικά οὔτε ἔχει μόνο στοιχειώδη ψυχικό βίο, ὅπως προαναφέραμε. Μπορεῖ νά ἔχει καί στοιχεῖα πνευματικῆς ζωῆς, νά δέχεται τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά αἰσθάνεται τήν παρουσία Του.

Στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρονται σημαντικά γεγονότα τά ὁποῖα συνέβησαν σέ μεγάλους ἄνδρες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης «ἐκ κοιλίας μητρός αὐτῶν».

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι εὐδόκησε ὁ Θεός νά τόν ξεχωρίσει καί νά τόν ἐκλέξει ἀπό τόν καιρό ἀκόμη πού ἦταν στήν κοιλιά τῆς μητέρας του: «Ὅτε δέ εὐδόκησεν ὁ Θεός ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου...» (Γαλ. α΄ 15). Ἀπό τότε ἀκόμη πού κυοφοροῦνταν στά σπλάχνα τῆς μητέρας του, προικίσθηκε μέ εἰδικά χαρίσματα καί προορίσθηκε γιά τή μεγάλη του ἀποστολή.

Ἀπό τήν ἐμβρυϊκή του λοιπόν κατάσταση μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά δέχεται τήν κλήση τοῦ Θεοῦ, τή χάρη Του, τόν ἁγιασμό Του. Ἀπό αὐτή τήν κατάσταση μπορεῖ καί νά ἀνταποκρίνεται στή χάρη τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ μέ τήν ἀθάνατη ψυχή του, τήν ὁποία ἀποκτᾶ ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς συλλήψεως στά μητρικά σπλάχνα, νά αἰσθάνεται τόν Θεό.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος σκίρτησε μέ ἀγαλλίαση μέσα στήν κοιλιά τῆς μητέρας του, ἀναγνωρίζοντας τήν παρουσία τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου στά ἄχραντα σπλάχνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τότε πού ἐκείνη ἐπισκέφθηκε τή συγγενή της Ἐλισάβετ, τή μητέρα τοῦ Προδρόμου (βλ. Λουκ. α΄ 39-45). Ἀναφέρεται ἐπίσης στό βίο τοῦ ἁγίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ ὅτι, ὅταν ἦταν ἀκόμη ἔμβρυο στήν κοιλιά τῆς μητέρας του, σκιρτοῦσε στίς πιό ἱερές στιγμές τῆς θείας Λειτουργίας.

Δέν εἶναι σπάνιο μητέρες νά αἰσθάνονται μέσα τους νά σκιρτᾶ μέ χαρά τό ἔμβρυο πού κυοφοροῦν, ὅταν αὐτές ζοῦν τή χαρά τῆς προσευχῆς ἤ ὅταν μετέχουν στά Ἄχραντα Μυστήρια ἤ ὅταν ψάλλονται δοξολογητικοί ὕμνοι στή διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Εἶναι θαυμαστή αὐτή ἡ κοινωνία τῶν ψυχῶν! Ἡ καλή πνευματική κατάσταση τῆς μητέρας ἐπηρεάζει τήν ψυχή τοῦ ἐμβρύου, ὅπως καί ἀντίστροφα ἡ δική του χαρά κοινωνεῖται ἀπό τή μητέρα!

Οἱ προσευχές τῶν γονέων, ἡ χαρά τῆς ψυχῆς τους καθώς ζοῦν μέσα στήν παρουσία τοῦ θεοῦ, ἡ συμμετοχή τους στή θεία Λειτουργία, στήν ἱερά Ἐξομολόγηση καί στή θεία Κοινωνία, ὁ καθημερινός τους ἀγώνας νά ὑπερβαίνουν τόν ἑαυτό τους, ὁπωσδήποτε προσφέρουν ἀγωγή καί ἔχουν ἄμεση καί οὐσιαστική ἐπίδραση στήν πνευματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν τους πού ἀκόμη δέν εἶδαν τό φῶς τῆς ζωῆς!

 

Η πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια ΕΔΩ...

 
Πηγή: Εκδόσεις Ὁ Σωτὴρ, Σόλωνος 100, 106 80 Ἀθήνα, τηλ. 210 36 24 349

 

 

 

Αν βρίσκετε ενδιαφέρον το άρθρο μοιραστείτε το με τους γνωστούς σας!

Αφήστε με να ζήσω!

Ακαδημίας 78Δ (Ισόγειο), 106 78 ΑΘΗΝΑ

τηλεφωνικώς: (+30) 2103802615

e-mail: info@afistemenaziso.gr

 Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας

Αφίσες - Φυλλάδια

afises fylladia

Ενημερωτικό Δελτίο

enimerotiko